นอนน้อยส่งผลต่อภาวะทางอารมณ์ในระยะยาว

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮูสตันได้ศึกษาความสัมพันธ์ของการนอน กับความเสี่ยงในการเกิดโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลในเด็กอายุ 7-11 ปี จำนวน 50 คน ผลการศึกษาพบว่า การนอนหลับที่ไม่เพียงพอ จะส่งผลต่อภาวะทางอารมณ์ ทำให้อารมณ์เชิงบวกลดลงสวนทางกับอารมณ์เชิงลบที่เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การอดนอนติดต่อกันสองวัน อาจท …