อาหารป้องกัน โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากพบได้บ่อยในผู้ชายทั่วโลก มะเร็งชนิดนี้มีปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรค 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ปัจจัยที่ป้องกันไม่ได้ เช่น เพศชาย อายุมาก ประวัติเป็นโรคในครอบครัว และเชื้อชาติ ส่วนปัจจัยที่ป้องกันได้ มีหลายอย่าง แต่ที่สำคัญคือการมีวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี การออกกำลัง การมีน้ำหนักอ …